Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Yeganə haqq din İslamdırmı?

SUAL:
Haqq din İslamdırsa, bəs o biri 2 dinə niyə səmavi dinlər deyirlər?
CAVAB:

İlk öncə, din və şəriət ayırımını bilmək lazımdır.

Allah qatında haqq din birdir, o da İslamdır və bütün peyğəmbərlərin dini də İslam olub. Heç bir peyğəmbər İslam dinindən başqa bir din təbliğ etməyib. Bu haqda Uca Allah Öz Kitabında xəbər verərək belə buyurur:

"Həqiqətən, Allah yanında qəbul olunan din, İslamdır! " (Ali-İmran, 19).

"İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən, o din heç vaxt qəbul olunmaz və o, axirətdə ziyana uğrayanlardan olar" (Ali-İmran, 85).

Şəriət isə, hər bir peyğəmbərin öz qövmü üçün Allahdan gətirdiyi qanunlar toplusu sayılır ki, buna əsasən də, şəriətlər zamana və məkana görə bir-birlərindən fərqli olur. Uca Allah buyurur: "Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət edərdi. Lakin başqa-başqa olmanız sizə verdikləri ilə sizi imtahan etməsi üçündür. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hamınızın qayıdışı Allaha olacaq və O, ziddiyyətə düşəcəyiniz şeylər barəsində sizə xəbər verəcəkdir" (əl-Maidə, 48).