Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Muhəmməd ibn Əbu Bəkr atası Əbu Bəkr barədə bu sözü deyibmi?

SUAL:
Muhəmməd ibn Əbu Bəkr atası Əbu Bəkrin Cəhənnəmdə olduğunu söyləyibmi?
CAVAB:

Təbii ki, bu yalandır. Bu, yalan özlərinə sənət seçmiş şiələrin uydurmalar silsiləsindən bir hissədir. Muhəmməd ibn Əbu Bəkr barədə bu yalanı ilk dəfə rafizi alimi Kəşşi uydurmuş və özünün "ər-Rical" adlı əsərində qeyd etmişdir. 

İmam Əbu Bəkr barədə əhli-beytin etiqadı:

  • Əbu Hazim əl-Mədəni demişdir: “Mən Haşimilərdən Əli ibn Hüseyn (Zeynulabidin) kimi savadlı birisini görmədim. Bir dəfə ona belə bir sual vermişdilər: “Əbu Bəkrlə Ömər Peyğəmbərin ﷺyanında hansı məqama sahib idilər?” O, əli ilə onların məzarlarına işarə edərək dedi: “Hal-hazırda burada hansı məqamdadırlarsa, elə" (Yəni Peyğəmbərin ﷺ, Əbu Bəkrin və Ömərin məzarlarının yanaşı olduğunu qəsd edir) (“Siyər Əlam ən-Nubələ” əsəri, 4/394).
  • İbn Səd Bəssam əs-Seyrafinin belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən Əbu Cəfərdən (əl-Baqirdən) Əbu Bəkr və Ömər barəsində soruşdum və o, belə buyurdu: “Allaha and olsun ki, mən onları özümü dost tutur, onlar üçün bağışlanma diləyirəm. Əhli-beytdən mənim gördüyüm hər kəs də onları özlərinə dost hesab edirdilər" (“ət-Təbəqat” əsəri, 5/321).